Hàng về trước hoá đơn về sau

Hạch toán

1. Hạch toán khi nhận hàng: 

 Nợ TK 152, 156, 611      Nguyên liệu, vật liệu; Hàng hóa; Mua hàng

     Có TK 3388          Phải trả, phải nộp khác

2. Hạch toán khi nhận hóa đơn:

2.1 Trường hợp không có chênh lệch giữa giá nhập kho và giá hóa đơn: hạch toán thuế GTGT và tất toán khoản phải trả khác

Nợ TK 3388                     Phải trả, phải nộp khác

Nợ TK 1331                     Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ

    Có TK 331              Phải trả cho người bán

2.2 Trường hợp có chênh lệch giữa giá nhập kho và giá hóa đơn:

2.2.1 Hạch toán phần chênh lệch giá và thuế GTGT:

     Nợ TK 152, 156, 611       Nguyên liệu, vật liệu; Hàng hóa; Mua hàng (phần chênh lệch)

     Nợ TK 1331                      Thuế GTGT được khấu trừ (theo tiền thuế trên hóa đơn)

    Có TK 331             Phải trả cho người bán

2.2.2 Tất toán khoản phải trả khác:

     Nợ TK 3388                     Phải trả, phải nộp khác

    Có TK 331             Phải trả cho người bán

Hướng dẫn thực hiện

1. Khi nhận hàng

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Mua hàng\ Hóa đơn mua hàng trong nước, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

 • Khai báo các thông tin chung: mã nhà cung cấp, tài khoản có,…
  • Số chứng từ: nhập vào hoặc chọn từ mã quyển đã khai báo số chứng từ quản lý nội bộ (ví dụ: số phiếu nhập kho,…). Xem thêm hướng dẫn Danh mục quyển chứng từ.
 • Khai báo thẻ Chi tiết: mã hàng, mã kho, số lượng, giá, tiền hàng, tài khoản nợ,…
  • Tài khoản nợ: ngầm định theo mã hàng khai báo ở Danh mục hàng hóa, vật tư. Trường hợp muốn sửa lại tài khoản này thì trong Danh mục hàng hóa, vật tư phải tích chọn ô Sửa tài khoản vật tư.
 • Khai báo thẻ Thuế: không khai báo do chưa nhận hóa đơn.
 • Khai báo thẻ Chứng từ gốc (nếu có): số chứng từ kèm theo, thông tin chi tiết số chứng từ gốc (dùng cho mẫu in Phiếu nhập kho)

 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

2. Khi nhận hóa đơn

2.1 Trường hợp không có chênh lệch giữa giá nhập kho và giá hóa đơn:

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Tổng hợp\ Phiếu kế toán tổng hợp, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

 • Khai báo thông tin chung: số chứng từ, ngày hạch toán, diễn giải, trạng thái,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: tương ứng theo hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ (phần trên).
 • Khai báo thẻ Thuế GTGT đầu vào: nhập tiền hàng và tiền thuế GTGT theo hóa đơn.

 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

2.2 Trường hợp có chênh lệch giữa giá nhập kho và giá hóa đơn:

2.2.1 Hạch toán phần chênh lệch giá và thuế GTGT

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Mua hàng\ Phiếu nhập điều chỉnh giá hàng mua, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

 • Khai báo các thông tin chung: mã nhà cung cấp, mã giao dịch, tài khoản công nợ, số hóa đơn, ngày hóa đơn, ngày hạch toán, trạng thái,…
  • Mã giao dịch: nếu giá trên hóa đơn nhỏ hơn giá khi nhận hàng trước đó thì chọn Mã giao dịch = 1 – Giảm giá, và ngược lại.
  • Số chứng từ: nhập vào hoặc chọn từ mã quyển chứng từ đã khai báo. Xem thêm hướng dẫn Danh mục quyển chứng từ.
  • Số hóa đơn; Ký hiệu; Ngày hóa đơn: nhập vào thông tin hóa đơn mua hàng từ nhà cung cấp. Thông tin này sẽ được ngầm định chuyển vào thẻ Thuế để khai báo thuế.
 • Khai báo thẻ Chi tiết: mã hàng, mã kho, số lượng, giá, tiền hàng, tài khoản vật tư,…
  • Giá: nhập vào mức chênh lệch giữa giá trên hóa đơn và giá nhập tạm khi nhận hàng.
 • Khai báo thẻ Thuế: phục vụ cho việc lên Bảng kê thuế GTGT đầu vào.

  • Tiền hàng, Thuế: nhập theo hóa đơn.
  • Mẫu báo cáo: chọn loại hóa đơn mua hàng tương ứng cho mẫu báo cáo

3 – Hóa đơn giá trị gia tăng.

4 – Hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn.

5 – Hóa đơn bán hàng thông thường.

  • Mã tính chất: chọn phân loại tính chất thuế được khấu trừ theo qui định

1 – Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế.

2 – Hàng hóa, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT.

3 – Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện khấu trừ thuế.

  • Số hóa đơn, Ký hiệu, Ngày hóa đơn: được ngầm định từ Thông tin chung sang và cho phép sửa lại.
  • Các thông tin khác.
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

2.2.1 Tất toán khoản phải trả khác:

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Tổng hợp\ Phiếu kế toán tổng hợp, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

 • Khai báo thông tin chung: số chứng từ, ngày hạch toán, diễn giải, trạng thái,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: tương ứng theo hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ (phần trên).
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 6 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap