Điều chỉnh giảm công nợ

Hạch toán

Nợ TK 229, 642            Dự phòng tổn thất tài sản; Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 131         Phải thu khách hàng

Hướng dẫn thực hiện

1. Điều chỉnh chi tiết theo hóa đơn:

 • Vào phân hệ Bán hàng\ Bút toán điều chỉnh giảm công nợ, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
 • Chọn Loại chứng từ = 1 – Điều chỉnh chi tiết theo hóa đơn.

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, tài khoản nợ, diễn giải, số chứng từ, ngày hạch toán, trạng thái,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: số hóa đơn, số tiền thanh toán, thanh toán quy đổi,…
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

2. Điều chỉnh theo khách hàng:

 • Vào phân hệ Bán hàng\ Bút toán điều chỉnh giảm công nợ, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
 • Chọn Loại chứng từ = 2 – Điều chỉnh theo khách hàng.

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, tài khoản nợ, diễn giải, số chứng từ, ngày hạch toán, trạng thái,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: tài khoản có, số tiền,…
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

3. Điều chỉnh cho nhiều khách hàng:

 • Vào phân hệ Bán hàng\ Bút toán điều chỉnh giảm công nợ, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
 • Chọn Loại chứng từ = 3 – Điều chỉnh cho nhiều khách hàng.

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, tài khoản nợ, số chứng từ, ngày hạch toán, trạng thái,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: tài khoản có, mã khách, số tiền,…
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

 • Điều chỉnh chi tiết theo hóa đơn:
  • Thanh toán quy đổi: quy đổi về đồng tiền trên hóa đơn. Trường hợp đồng tiền trên hóa đơn và đồng tiền trên chứng từ điều chỉnh giống nhau thì tiền thanh toán qui đổi sẽ được ngầm định gán bằng tiền thanh toán, còn nếu khác nhau thì phải nhập vào tiền thanh toán qui đổi.
 • Điều chỉnh theo khách hàng:
  • Trường hợp Doanh nghiệp có quản lý công nợ chi tiết theo từng hóa đơn, sau khi điều chỉnh cần phải thực hiện phân bổ chứng từ điều chỉnh này cho hóa đơn nào tại chức năng Phân bổ tiền hàng cho các hóa đơn để làm giảm số tiền phải thu của hóa đơn.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 27 Tháng Mười, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap