Chi phí mua hàng

Hạch toán

 • Hạch toán chi phí mua hàng:  được ghi nhận vào giá vốn hàng nhập mua

Nợ TK 152, 156, 611                       Chi phí mua hàng

Nợ TK 1331                                      Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ

Có TK 111, 112, 331         Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải trả cho người bán

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Mua hàng\ Phiếu nhập chi phí mua hàng, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

 • Khai báo các thông tin chung: mã nhà cung cấp, mã giao dịch, tài khoản có, số hóa đơn, ngày hóa đơn, ngày hạch toán, trạng thái, mã thanh toán,…
  • Số chứng từ: nhập vào hoặc chọn từ mã quyển chứng từ đã khai báo. Xem thêm hướng dẫn Danh mục quyển chứng từ.
  • Số hóa đơn; Ký hiệu; Ngày hóa đơn: nhập vào thông tin hóa đơn chi phí từ nhà cung cấp. Thông tin này sẽ được ngầm định chuyển vào thẻ Thuế để khai báo thuế.
 • Chọn phiếu nhập mua để phân bổ chi phí:

  • Bao gồm 2 tùy chọn lấy dữ liệu:
  • 1.  Xóa chi tiết và chọn phiếu nhập: chương trình luôn xóa dữ liệu ở thẻ Chi tiết trước khi lấy dữ liệu từ phiếu nhập mua. Tùy chọn này thường được sử dụng trong trường hợp chọn sai, cần xóa dữ liệu trước khi chọn lại và trường hợp qui định chỉ chọn duy nhất 1 phiếu nhập mua để phân bổ chi phí.
  • 2.  Chọn phiếu nhập: chương trình luôn thêm vào thẻ Chi tiết mỗi khi lấy dữ liệu từ phiếu nhập mua. Với tùy chọn này, người dùng có thể chọn nhiều phiếu nhập mua để phân bổ chi phí (nếu có).
 • Khai báo thẻ Chi phí: mã chi phí, tiền,…

  • Mã chi phí: được khai báo trong Danh mục chi phí mua hàng và tự động phân bổ cho các mặt hàng theo các tiêu thức sau (khai báo trong Danh mục chi phí mua hàng):
  • 1. Số lượng:  hệ số phân bổ được tính theo số lượng mua của từng mặt hàng.
  • 2. Giá trị: hệ số phân bổ được tính theo giá trị mua của từng mặt hàng.
  • 3. Thể tích: hệ số phân bổ được tính = Thể tích đơn vị x Số lượng mua. Thể tích đơn vị của mặt hàng được khai báo trong Danh mục hàng hóa, vật tư.
  • 4. Khối lượng: hệ số phân bổ được tính = Khối lượng đơn vị x Số lượng mua. Khối lượng đơn vị của mặt hàng được khai báo trong Danh mục hàng hóa, vật tư.
  • Tiền: nhập vào số tiền chi phí mua hàng cần phân bổ.
  • Thực hiện phân bổ chi phí: kích vào biểu tượng Phân bổ trên thanh công cụ của thẻ Chi phí. 
  • Lưu ý: nếu không thực hiện phân bổ tại bước này thì khi Lưu chứng từ, chương trình cũng sẽ tự động phân bổ.

  • Sửa kết quả phân bổ chi phí (nếu cần): kích vào biểu tượng Sửa phân bổ chi phí trên thanh công cụ của thẻ Chi phí, sửa lại số tiền phân bổ cho các mặt hàng rồi nhấn Nhận.

 • Khai báo thẻ Thuế: phục vụ cho việc lên Bảng kê thuế GTGT đầu vào

  • Mẫu báo cáo: chọn loại hóa đơn mua hàng tương ứng cho mẫu báo cáo

3 – Hóa đơn giá trị gia tăng.

4 – Hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn.

5 – Hóa đơn bán hàng thông thường.

  • Mã tính chất: chọn phân loại tính chất thuế được khấu trừ theo qui định

1 – Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế.

2 – Hàng hóa, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT.

3 – Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện khấu trừ thuế.

  • Số hóa đơn, Ký hiệu, Ngày hóa đơn: được ngầm định từ Thông tin chung sang và cho phép sửa lại.
  • Các thông tin khác.
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

 • Màn hình lọc Chọn phiếu nhập:

  • Chọn một phiếu nhập mua: chọn Mã nhà cung cấp xong, nhấn vào biểu tượng Lọc ở trường Số phiếu nhập.

  • Chọn nhiều phiếu nhập đồng thời: chọn Mã nhà cung cấp, để trống trường Số phiếu nhập, nhấn Nhận. Chương trình sẽ hiện lên các phiếu nhập thỏa điều kiện, người dùng tích chọn các phiếu nhập cần phân bổ chi phí để đưa vào thẻ Chi tiết:

 • Lưu ý trường hợp phân bổ chi phí mua hàng cho Hóa đơn mua hàng nhập khẩu theo tiêu chí “Giá trị”:
  • Với Mã giao dịch = 1: chương trình sẽ tính hệ số phân bổ dựa vào tiền hàng chưa bao gồm chi phí, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có).
  • Với Mã giao dịch = 2: chương trình sẽ tính hệ số phân bổ dựa vào tiền hàng đã bao gồm chi phí, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có).

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 6 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap