Bán hàng ghi nhận công nợ

Hạch toán

 • Hạch toán doanh thu:

Nợ TK 131                           Phải thu khách hàng

Có TK 511             Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331           Thuế GTGT phải nộp

 • Hạch toán giá vốn:

Nợ TK 632                           Giá vốn hàng bán

Có TK 155,156     Thành phẩm; Hàng hóa

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Bán hàng\ Hóa đơn bán hàng, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, mã giao dịch,  tài khoản công nợ, mã thanh toán, ngày hạch toán, trạng thái,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: mã hàng, mã kho, số lượng, giá bán, tài khoản doanh thu, tài khoản kho, tài khoản giá vốn, giá vốn, tiền vốn,…
 • Khai báo thẻ Chứng từ gốc (nếu có): số chứng từ kèm theo, thông tin chi tiết số chứng từ gốc (dùng cho mẫu in Phiếu xuất kho).

 • Khai báo thẻ Khác: ngầm định thông tin của mã khách từ Thông tin chung và có thể sửa lại trong trường hợp đối tượng phát hành hóa đơn khác với đối tượng ghi nhận công nợ.

  • Nhóm hàng: nhập vào tên hàng hóa, dịch vụ đại diện cho hóa đơn khi lên Bảng kê thuế GTGT đầu ra. Trường hợp không nhập thì chương trình sẽ hiển thị theo tên mặt hàng có doanh số cao nhất.
  • Ghi chú: nhập vào ghi chú cho hóa đơn khi lên Bảng kê thuế GTGT đầu ra (nếu có).
 • Khai báo thông tin thuế: mã thuế, tài khoản thuế,…
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in: Phiếu xuất kho, Hóa đơn bán hàng (hóa đơn tự in, đặt in), Chứng từ hạch toán (ghi sổ),…

Lưu ý

 • Mã giao dịch: cho phép tạo các mã giao dịch bán hàng khác nhau tùy theo yêu cầu quản lý (xem hướng dẫn tại Danh mục mã giao dịch).
 • Số hóa đơn: chọn từ Mã quyển hóa đơn hoặc nhập vào số hóa đơn (nếu sử dụng hóa đơn tự in hoặc đặt in).
 • Giá vốn: người dùng tự nhập hoặc hệ thống tự động tính (tùy thuộc vào phương pháp tính giá xuất kho của mặt hàng bán khai báo tại Danh mục hàng hóa, vật tư).

  • Đối với phương pháp Giá đích danh: tích chọn ô Giá đích danh và tự cập nhật Giá vốn (có thể tham khảo giá từ các phiếu nhập bằng cách chọn biểu tượng Xem phiếu nhập trên thanh công cụ màn hình nhập liệu).
  • Đối với các phương pháp Trung bình tháng, Nhập trước xuất trước (NTXT): hệ thống tự động tính vào cuối kỳ (xem hướng dẫn chi tiết tại đây). 
  • Trường hợp cần áp giá đích danh tại một chứng từ nào đó (đối với vật tư tính giá theo phương pháp Trung bình tháng, NTXT): tích chọn ô Giá đích danh và nhập vào Giá vốn. Riêng phương pháp NTXT thì sau khi tích vào ô Giá đích danh, phải chọn biểu tượng Xem phiếu nhập trên thanh công cụ màn hình nhập liệu để chỉ định giá đích danh từ phiếu nhập nào).

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 5 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap