Bài toán giá thành một công đoạn

1. Giả định

Công ty ABC có 2 phân xưởng (PX) và sản xuất 4 thành phẩm (TP) khác nhau. Phân xưởng 1 sản xuất TP01, TP02; Phân xưởng 2 sản xuất TP03, TP04. Qui trình sản xuất: chỉ qua 1 công đoạn. Trong đó:

 • Chi phí nguyên vật liệu chính (6211) tập hợp theo bộ phận trực tiếp (PX01, PX02), phân bổ theo định mức NVL.
 • Chi phí nguyên vật liệu phụ (6212) tập hợp trực tiếp theo đối tượng tính giá thành (Bộ phận– Sản phẩm).
 • Chi phí nhân công (622) tập hợp theo bộ phận trực tiếp (PX01, PX02), phân bổ theo đơn giá nhân công/1 đơn vị sản phẩm.
 • Chi phí chung (6271) tập hợp chung (bộ phận gián tiếp BPGT1), phân bổ cho toàn bộ phân xưởng 1 và TP03 (phân xưởng 2) theo chi phí nhân công phát sinh trong kỳ.
 • Chi phí chung (6272) tập hợp chung (bộ phận gián tiếp BPGT1), phân bổ cho toàn bộ phân xưởng 1 và TP03 (phân xưởng 2) theo số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ.
 • Chi phí 6211, 6212 được xác định dở dang cuối kỳ theo tỷ lệ qui đổi sản phẩm hoàn thành tương đương là 100%.
 • Chi phí 622, 6271 được xác định dở dang cuối kỳ theo tỷ lệ qui đổi sản phẩm hoàn thành tương đương là 50%.
 • Chi phí 6272 không có dở dang cuối kỳ (tỷ lệ qui đổi 0%).

2. Khai báo tham số và danh mục

2.1. Khai báo các tham số tùy chọn

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Hệ thống/ Khai báo các tham số tùy chọn, chọn phân hệ Giá thành.
 • Khai báo theo yêu cầu bài toàn là tính giá thành theo bộ phận – sản phẩm.

 • Chọn vào dòng Tính giá thành theo sản phẩm/bộ phận,
 • Nhấn biểu tượng Khai báo trên thanh công cụ.
 • Sau đó chọn ở trường Giá trị:

 • Nhấn Lưu.

2.2. Danh mục tài khoản

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Danh mục/ Tổng hợp/ Danh mục tài khoản.
 • Khai báo các tài khoản theo nội dung bên dưới:

2.3. Danh mục hàng hóa, vật tư

Hướng dẫn thực hiện

 • Thông tin bài toán:

 • Vào phân hệ Danh mục/ Tồn kho/ Danh mục hàng hóa, vật tư.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
 • Khai báo nguyên vật liệu:

 • Khai báo thành phẩm:

2.4. Danh mục phân xưởng

Hướng dẫn thực hiện

 • Thông tin bài toán:

 • Vào phân hệ Hệ thống/ Danh mục bộ phận.
 • Sau đó, vào phân hệ Danh mục/ Giá thành sản xuất/ Danh mục công đoạn để khai báo bộ phận trực tiếp và gián tiếp:
  • Khai báo bộ phận trực tiếp cho phân xưởng 1 và 2 bằng cách tích chọn vào ô Trực tiếp:

  • Khai báo bộ phận gián tiếp:

2.5. Danh mục loại yếu tố chi phí

Hướng dẫn thực hiện

 • Thông tin bài toán:

 • Vào phân hệ Danh mục/ Giá thành sản xuất/ Danh mục loại yếu tố.
 • Khai báo các loại yếu tố như trên: 

2.6. Danh mục nhóm yếu tố chi phí

Hướng dẫn thực hiện

 • Thông tin bài toán:

 • Vào phân hệ Danh mục/ Giá thành sản xuất/ Danh mục loại yếu tố.
 • Khai báo các nhóm yếu tố như trên: 

2.7. Danh mục yếu tố chi phí

Hướng dẫn thực hiện

 • Thông tin bài toán:

 • Vào phân hệ Danh mục/ Giá thành sản xuất/ Danh mục yếu tố.
 • Khai báo các yếu tố chi phí như trên: 
  • Yếu tố chi phí NVL chính:

  • Yếu tố chi phí NVL phụ:

  • Yếu tố chi phí nhân công:

  • Yếu tố chi phí nhân viên phân xưởng:

  • Yếu tố chi phí vật liệu phân xưởng:

3. Cập nhật đầu kỳ

3.1. Số dư tài khoản đầu kỳ

Hướng dẫn thực hiện

 • Thông tin bài toán:

 • Vào phân hệ Số dư ban đầu\ Vào số dư ban đầu các tài khoản.
 • Cập nhật số dư các tài khoản theo bảng trên.

3.2. Cập nhật tồn kho vật tư, hàng hóa

Hướng dẫn thực hiện

 • Thông tin bài toán:

 • Vào phân hệ Số dư ban đầu\ Vào tồn kho ban đầu.
 • Cập nhật tồn kho đầu kỳ theo bảng trên.

3.3. Cập nhật số liệu dở dang đầu kỳ

Hướng dẫn thực hiện

3.3.1. Cập nhật số lượng sản phẩm dở dang đầu kỳ

 • Thông tin bài toán:

 • Vào phân hệ Số dư ban đầu\ Cập nhật số lượng sản phẩm dở dang ban đầu.
 • Cập nhật theo bảng trên:

3.3.2. Cập nhật giá trị dở dang đầu kỳ theo yếu tố chi phí

 • Thông tin bài toán:

 • Vào phân hệ Số dư ban đầu\ Cập nhật giá trị dở dang ban đầu theo yếu tố chi phí.
 • Cập nhật theo bảng trên:

3.3.3. Cập nhật vật tư dở dang đầu kỳ

 • Thông tin bài toán:

 • Vào phân hệ Số dư ban đầu\ Cập nhật vật tư dở dang ban đầu.
 • Cập nhật theo bảng trên:

4. Khai báo định mức và hệ số phân bổ

4.1. Khai báo định mức nguyên vật liệu

Hướng dẫn thực hiện

 • Thông tin bài toán:

 • Vào phân hệ Danh mục\ Giá thành sản xuất\ Định mức nguyên vật liệu.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ và khai báo như bảng trên: 

4.2. Khai báo hệ số phân bổ

Hướng dẫn thực hiện

 • Thông tin bài toán:

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Giá thành sản xuất\ Khai báo hệ số phân bổ.
 • Xuất hiện màn hình lọc số liệu, nhập kỳ, năm cần khai báo và nhấn Nhận

 • Sau đó khai báo như bảng trên:

4.3. Khai báo đối tượng nhận phân bổ chi phí

Hướng dẫn thực hiện

 • Thông tin bài toán:

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Giá thành sản xuất\ Khai báo đối tượng nhận phân bổ chi phí.
 • Xuất hiện màn hình lọc số liệu, nhập kỳ, năm,… cần khai báo và nhấn Nhận

 • Sau đó khai báo như bảng trên:

5. Cập nhật phát sinh trong kỳ

5.1. Xuất vật tư để sản xuất

Hướng dẫn thực hiện

 • Số liệu bài toán:

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Tồn kho\ Phiếu xuất kho.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ và tạo mới theo số liệu bảng trên: 

 • Tham khảo thêm cách khai báo ở nghiệp vụ Xuất vật tư để sản xuất.
 • Lưu ý: chạy Tính giá trung bình ở phân hệ Tồn kho trước khi chạy tính giá thành để chương trình áp giá cho phiếu xuất.

5.2. Nhập kho thành phẩm

Hướng dẫn thực hiện

 • Số liệu bài toán:

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Tồn kho\ Phiếu nhập kho.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ và tạo chứng từ theo số liệu bảng trên: 

5.3. Cập nhật phát sinh các chi phí khác

Hướng dẫn thực hiện

 • Số liệu bài toán:

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Tổng hợp\ Phiếu kế toán tổng hợp.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ và tạo chứng từ theo số liệu bảng trên: 

6. Cập nhật số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ

Hướng dẫn thực hiện

 • Thông tin bài toán:

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Giá thành sản xuất\ Cập nhật số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ.
 • Xuất hiện màn hình lọc, chọn kỳ, năm và nhấn Nhận:

 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ và cập nhật như bảng trên:

7. Tính giá thành sản phẩm

Hướng dẫn thực hiện

 • Thông tin khai báo các bước tính giá thành tổng hợp:

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Giá thành sản xuất\ Tính giá thành tổng hợp.
 • Xuất hiện màn hình điều kiện lọc, chọn kỳ, năm và nhấn Nhận:

 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ và khai báo thứ tự các bước như trên:

 • Màn hình kết quả sau khi khai báo các bước:

 • Chọn các bước cần chạy tính giá thành hoặc nhấn vào Chọn trên màn hình để tích chọn tất cả các bước cùng lúc.
 • Sau đó nhấn biểu tượng Tính trên thanh công cụ để thực hiện tính giá thành (tổng hợp theo các bước)
 • Tham khảo thêm cách khai báo ở nghiệp vụ Tính giá thành sản phẩm.

8. Bút toán kết chuyển/phân bổ tài khoản đầu 6 sang tài khoản chi phí sản xuất dở dang (154)

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Giá thành sản xuất\ Bút toán phân bổ chi phí sản xuất chung.
 • Xuất hiện màn hình lọc, chọn kỳ, năm và nhấn Nhận:

 • Màn hình hiện các tài khoản cần tạo bút toán: 

 • Sau đó chọn biểu tượng Tạo phân bổ trên thanh công cụ để thực hiện.
 • Báo cáo kiểm tra kết quả bút toán được tạo:
  • Bảng kê chứng từ (lọc mã chứng từ = CO1).
  • Sổ kế toán chi tiết các tài khoản liên quan.
 • In chứng từ hạch toán (lưu sổ): vào phân hệ Tiện ích/ In nhiều chứng từ/ In các bút toán tự động.
 • Lưu ý: Người dùng cũng có thể thực hiện các bút toán này ở phân hệ Nghiệp vụ/ Tổng hợp/ Bút toán tự động cuối kỳ:

9. Báo cáo

9.1. Đối chiếu Thẻ giá thành sản phẩm và Phiếu nhập kho thành phẩm

Hướng dẫn thực hiện

9.1.1. Thẻ giá thành sản phẩm

 • Vào phân hệ Báo cáo\ Giá thành sản xuất\ Thẻ giá thành sản phẩm.
 • Xuất hiện màn hình điều kiện lọc:

 • Nhập các thông tin cần lọc và nhấn Nhận.
 • Thẻ giá thành của thành phẩm 01 (TP01):

 • Thẻ giá thành của thành phẩm 02 (TP02):

 • Thẻ giá thành của thành phẩm 03 (TP03):

 • Thẻ giá thành của thành phẩm 04 (TP04):

9.1.2. Phiếu nhập kho thành phẩm

 • Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Tồn kho\ Phiếu nhập kho.
 • Chọn phiếu nhập kho thành phẩm đã cập nhật ở bước cập nhật phát sinh trong kỳ.
 • Nhấn nút Xem trên thanh công cụ và kiểm tra cột Giá:

9.2. Đối chiếu Báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất theo yếu tố với Tài khoản chi phí sản xuất dở dang (154)

Hướng dẫn thực hiện

9.1.1. Báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất theo yếu tố

 • Vào phân hệ Báo cáo\ Giá thành sản xuất\ Báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất theo yếu tố.
 • Xuất hiện màn hình điều kiện lọc:

 • Nhập các thông tin cần lọc và nhấn Nhận.
 • Báo cáo:

9.1.2. Sổ chi tiết tài khoản chi phí sản xuất dở dang (154)

 • Vào phân hệ Báo cáo\ Sổ sách kế toán\ Sổ chi tiết của một tài khoản.
 • Xuất hiện màn hình lọc, nhập tài khoản 154 và nhấn Nhận:

 • Sổ chi tiết:

 

Cập nhật vào 17 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap